Samarbejdskontrakten er resultatet af en samarbejdsudviklingsproces. Samarbejdskontrakten indeholder teamet mål og succeskriterier, værdier og normer ifm. samarbejdet, rolle-, ansvar og opgavefordeling, konkrete aftalte principper for samarbejde og kommunikation f.eks. løsning af uenighed, beslutninger, forventninger til kommunikation, engagement og indsats for vilkår for at deltage i samarbejdet. Sidst men ikke mindst bør en samarbejdsaftale indeholde kontaktoplysninger på deltagerne, samt gerne et teamnavn. Slutteligt underskrives kontrakten som et symbol på accept.

Har man mere tid til rådighed kan teambuilding processen udvides og andre værktøjer og modeller kan inddrages i arbejdet. Eksempler på andre værktøjer kunne være person- og teamprofiler f.eks. Belbins teamroller og E-stimates Teamprofil, som kan bruges til at danne overblik over teamet sammensætning af teamroller og kompetencer. Tuckmans 5 trins fase model – forming, storming, norming, performing, ajourning kan også inddrages til at illustrere progressionen og dynamikken i samarbejdsudvikling og dermed i tilblivelsen af en samarbejdskontrakt.

En samarbejdskontrakt er en psykologisk kontrakt. En sådan er bestemmende for graden af tillid og engagement i relationen mellem individ og gruppe. Som relationen og kendskabet til hinanden og gruppens opgaver udvikler sig over tid vil forventninger, mål og opgaver også ændres. Dette understreger at en samarbejdskontrakt er en dynamisk dokument, der løbende skal genforhandles, for at virke efter hensigten med at målrette og koordinere teamets samlede indsats.

Udvikling af samarbejdskontrakten går gennem enindividuel og en kollektiv proces. I den individuelle proces bevidstgør deenkelte gruppemedlemmer sig deres individuelle formål, succeskriterier og præstationsmålift. gruppearbejde. Ligeledes identificerer hver enkelt sine egne idealer ift.team normer og værdier samt ønsker til konkrete adfærdsregler i det godeteamsamarbejde.

De individuelle input deles efterfølgende i gruppen, der på den baggrund talersig frem til en række fælles mål og succeskriterier, og en række regler, normerog værdier, som samarbejdet skal bygges op omkring. Som nævnt bør det herunderstreges, at en samarbejdskontrakt er dynamisk og at samarbejdskontrakten,derfor bør justeres som tvivl eller uenigheder opstår og løsninger ellersupplerende elementer besluttes. Sidst men ikke mindst kan organiseringen afteams opgaver, ansvar og roller også inddrages i samarbejdskontrakten, så allesom udgangspunkt kender både deres rolle og opgave i teamet. I denne del afkontrakten kan der inddrages person- og teamprofil værktøjer og modeller. Dissekan være beskrevet selvstændigt.

Samarbejdskontakt er egen tilvirkning, der erdog referencer til andre værktøjer, som ikke er beskrevet i detaljer.

Psychologicalcontract begrebet er Hentet fra ” Organizational Behavior: An ExperientialApproach Subsequent Edition, by Joyce Osland, Irwin M. Rubin, David A. Kolb, Pearson College, ISBN-13 ‏ :‎ 978-0130176103