Team

Joharis vindue

Joharis vindue viser hvad man ved om sig selv og hvad andre ved om en.

Joharis vindue

Joharis vindue

Joharis vindue er udviklet af psykologerne Joseph Luft og Harry Ingram. Vinduet består af 2 gange 2 dimensioner – I alt 4 kvartrater. Dimensionerne er hvad man ved om sig selv og hvad andre ved om en.  

Modellens 4 kvartrater er:


Det åbne felt:

Det der er kendt af personen selv, og det der er kendt at andre.

Det skjulte felt:

Det der er kendt af personen selv, men ikke kendt af andre. Dette felt kan åbnes op gennem selvafsløring. Ift. samarbejdsudvikling kan dette felt indeholde implicitte opfattelser af hvad det gode samarbejde og den gode opførsel er i et samarbejde. Det kan eksempelvis indeholde personens forventninger og samarbejdsnormer ift. ansvarsfordeling, beslutningstagning, kommunikationsform, konfliktløsning mm.

Det blinde felt:

Det der er kendt af andre, men ikke kendt af personen selv. Dette felt kan åbnes gennem feedback fra personer, der samarbejder og kommunikerer med personen. Det kan f.eks. være andres oplevelser af personens adfærd eller kommunikation, og den konsekvens det har på dem. Feedback til en person fra det blinde kan øge dennes bevidsthed om hvordan hans adfærd påvirker samarbejdsrelationerne, på både godt og ondt. Det kan eksempelvis være personens måde at kommunikere på, holde aftaler, agere i konflikter mm.

Det ukendte felt:

Dette felt er ukendt for personen og ukendt for andre. Feltet kan ikke åbnes direkte op, men gennem åbning af de blinde og skjulte felter, kan der opstå en bevidstgørelse af elementer, som dermed flyttes til enten det skjulte eller blinde felt og dermed kan bringes videre til det åbne gennem selvafsløring eller feedback.

Joharis vindue kan bruges tilsamarbejdsudvikling ved at bevidstgøre gruppeindividerne om hvordankendskabsgraden til hinanden kan øges og dermed hvordan relationerne i gruppen kanudvikles. Ved at beskrive virkningen af selvafsløring og feedback tydeliggøresdisses betydning for samarbejdsudviklingsprocessen udvikling. Modellen kan medandre ord bruges til at skabe en forståelse af både samarbejdsudvikling oganvise handlinger, der kan bidrage positivt til processen.

Joharis vindue er et værktøj, der kan bruges iprocessen med at udvikle en samarbejdskontrakt i en gruppe, men værktøjet kanogså bruges i kommunikation og samarbejde med eksterne parter f.eks. kunder,samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Ved at gøre sig bevidst, om hvad gruppenved og hvad man gerne vil have feedback har modellen også mangeanvendelsesmuligheder.

Tekst er efter egen tilvirkning, men efterinspiration fra de oprindelige skabere af ”The Johari Window” af Joseph Luft ogHarry Ingram.

Luft, J.; Ingham, H. (1955). "The Johari window, a graphic model ofinterpersonal awareness". Proceedings of the Western TrainingLaboratory in Group Development. Los Angeles: University of California, Los Angeles.