I agila projekt uttrycker människor ofta starka känslor, både negativa och positiva. Det är särskilt vanligt när projektet oväntat måste ändra riktning eller när man interagerar med omvärlden och får ny kunskap som är obekväm och oönskad. Människors känsloyttringar är viktiga ledtrådar till hur de klarar av att hantera olika situationer som uppstår i projektet och deras förmåga att prestera och utvecklas. Genom att identifiera vilka känslor som uppstår och varför samt jämföra dem med verktyget känslozonerna, kan du lättare förstå vad du som ledare behöver göra för att stötta gruppen på bästa sätt.  Verktyget hjälper dig koppla människors känslor och beteende med vilken stöttning du ska ge dem för att de och projektet utvecklas.

Verktyget Känslozonerna bygger på Jim Cummins fyrfältsmodell. Verktyget sätter komfortzonen i relation till tre andra zoner – uttråkningszon, frustrationszon och utvecklingszon. Det som påverkar hur människor hamnar eller stannar i de olika zonerna är graden av utmaning i förhållande till graden av stöttning.

Människor upplever olika typer av känslor beroende på var man befinner sig i känslozonerna. Osäkerheten är som lägst i komfortzonen, men där sker heller ingen utveckling. För dig kan det vara bekvämt att leda en grupp i komfortzonen där stämningen är trygg och positiv och emellanåt är det bra för gruppen att vila där. Men för att projektet skall gå framåt behöver gruppen gå utanför sin komfortzon och gå vidare i utvecklingszonen.

Osäkerhet känner människor oavsett om de befinner sig i utvecklingszonen eller i frustrationszonen. Var gruppen befinner sig beror på graden av utmaning i förhållande till graden av stöttning från såväl dig som av gruppen. Det kan vara svårt för dig att avgöra om gruppen befinner sig i utvecklingszonen eller i frustrationszonen. I ett sådant fall behöver du dels observera vad människor gör och dels reflektera över om du behöver sänka utmaningen, öka stöttningen eller en kombination av båda.

Zonanpassat ledarskap somverktyg för att styra i de olika känslozonerna

När du väl har använt verktygetKänslozonerna för att identifiera i vilken zon gruppen befinner sig, är nästasteg att styra dem in i utvecklingszonen (om de inte redan befinner sig där).Beroende på i vilken zon gruppen befinner sig i behöver du använda dig av olikasätt att styra gruppen i rätt riktning.

 

Du måste anpassa ditt sätt styra gruppenberoende på i vilken zon individer eller gruppen befinner sig i. Genom attanvända rätt typ av styrning ökar du gruppens förmåga att utvecklas och attprojektet går framåt.

 

Ett användbart verktyg för attidentifiera hur du bör styra gruppen i olika situationer är Zonanpassatledarskap (som bygger på Situationsanpassat ledarskap). Beroende på graden avgruppens osäkerhet, känslor och förmåga att agera behöver du styra gruppen påolika sätt genom instruktion, coachning,utmaning eller bekräftelse.

 

Det finns en koppling mellan de olikazonerna i fyrfältaren och vilken typ av styrning du kan ge genom zonanpassatledarskap.

Om gruppen befinner sig i komfortzonenska du styra genom att utmana. Iblandkan det dock vara befogat att gruppen får vila i komfortzonen och då kan du somledare fortfarande stötta gruppen genom att bekräfta.

När gruppen befinner sig ifrustrationszonen innebär det att gruppen är utsatt för en för hög utmaning ikombination med för lite stöttning. Här ska du styra genom att ge tydliga instruktioner för vad sombehöver göras för att reducera osäkerhet och knuffa gruppen in iutvecklingszonen istället.

Om du utmanar för lite och erbjuderminimalt med stöttning, blir gruppen passiv och hamnar i uttråkningszonen. Härska du styra genom att öka utmaningenoch därmed öka osäkerheten för att fågruppen att komma vidare.

Eftersträva att gruppen är iutvecklingszonen, men precis som i frustrationszonen innebär det starka känsloroch hög grad av osäkerhet. Stötta gruppen genom att bekräfta och synliggöra framsteg och coacha gruppen när den riskerar att fastna.

Referens: Situationsanpassat ledarskap, Paul Hersey & Kenneth H Blanchard (2006), Management of Organizational Behavior, Sim Valley: Cram101.