Afdækningen af egne kompetencer somudgangspunkt for forretningsudvikling er baseret på Saras D. Sarasvathy begreb effectuation.Sarasvathy opstiller begrebet som modpol til causation. Causation kommeri Sarasvathys forståelse til at dække over managerial thinking, hvorimodeffectuation kommer til at representere entrepreneurial thinking.Managerial thinking dækker over processer, hvor der findes et prædefineret mål,som kan opnås ved en given række midler. Det er altså målet, der bliverudgangspunkt for valg af middel til opnåelse af målet. I entrepreneurialthinking findes en række midler og så en række forestillede/imaginæremuligheder/løsninger. Der er altså ikke et defineret mål, som vi kan arbejdeimod med delmål, allokering af ressourcer osv., som vi kender det fratraditionel projektledelse. Udgangspunktet her er en række givne midler. Dissemidler findes i teamets kompetencer og personlige netværk. Og hvilke af dissemidler, der bliver relevante i en given forretningsudviklingsproces erdefineret af problemfeltet. Det kan med andre ord forekomme endeløst at afdækkesamtlige kompetencer og netværk i et team, men har man defineret et problemfelt på forhånd, bliverdet som regel noget mere fokuseret.

Før teamet kan afdække fælles kompetencer erder behov for, at teamets medlemmer foretager en individuelkompetenceafdækning. Vi har benyttet værktøjet inventory your means, menkan også anbefale kompetencetrekanten eller simpel mindmapping som brugbare værktøjeri processen (dem har vi erfaring med fra andre udviklingsprojekter). Se underfanen downloads. Vores erfaring er, at det umiddelbart giver bedst mening forteamet, hvis de enkelte medlemmer har valgt samme model.

Vi har typisk givet teammedlemmerne 45-60minutter til denne øvelse.

Efterfølgende har teammedlemmerne holdt etmøde, hvori de har præsenteret hinandens kompetenceprofiler og diskuteret deenkelte indholdselementer. Det har vi prioriteret for internt i teamet af skabeoverblik over kompetencer og adgange til netværk samt for at give mulighed for at diskutere kompetencer ognetværks relevans inden for det given felt.

Øvelsen kan udvides med, at de forskelligeteams parres to og to og præsenterer problemfelt samt teamets kompetenceprofilmed henblik på at modtage feedback fra et andet team. Hertil kan udarbejdeshjælpespørgsmål såsom ”Hvad er teamets hovedstyrker ift. problemfeltet?”, ”Erder huller i teamets kompetenceprofil, som teamet med fordel kan netværke sigtil?”, ”Hvor kan de tilgå de kompetencer, som i øjeblikket er fraværende?” osv.

Read, Stuart et. al. (2016): Effectual Entrepreneurship, 2nd ed., Taylor & Francis Ltd.